środa, 25 stycznia 2012

LUDZIE LISTY PISZĄ. PREZYDENCI I STAROŚCI TEŻ

Zgodnie z obietnicą, wklejam listy od Prezydenta Niedźwieckiego i ze starostwa.
Zacznijmy od listu bez treści:
W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 12 grudnia 2011 r. dotyczącego dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2012 informuję, że biblioteka pełni funkcję biblioteki miejskiej, gminnej i powiatowej. Na mocy porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. bibliotece powierzono zadania powiatowej biblioteki publicznej, na mocy porozumienia zawartego w dniu 2 marca 2001 roku powierzono zadania biblioteki gminnej.
Podstawą finansową realizacji zadań biblioteki są środki określane w rocznych planach wydatków samorządu powiatu zduńskowolskiego, z budżetu Miasta i budżetu Gminy Zduńska Wola. Uwagi dotyczące budżetu powinny się odnosić do wszystkich samorządów uczestniczących w finansowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Z poważaniem,
Prezydent Miasta
Piotr Niedźwiecki
Jak wygląda rzetelność tego pisma i prasowych wypowiedzi Prezydenta można przekonać się z listu Starostwa. Wszelkie inne komentarze wydają mi się zbędne:

Odpowiadając na Pana pismo skierowane do władz samorządowych miasta i powiatu, w którym wyraża Pan zaniepokojenie z powodu trudnej sytuacji finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zduńskiej Woli, pragniemy poinformować, że Starostwo Powiatowe prowadzi obecnie negocjacje z Urzędem Miasta w sprawie nowych warunków umowy dotyczącej powierzenia MBP zadań biblioteki powiatowej. Umowa, zawarta w kwietniu 2000 roku, określa wzajemne zobowiązania powiatu i Urzędu Miasta jako organu prowadzącego MBP, między innymi stanowi, że zadania biblioteki powiatowej realizuje jeden pracownik, zadania te obejmują:
1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;
3) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
4) sprawdzanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27, ust. 5.
Do zadań biblioteki powiatowej nie należy prowadzenie wypożyczalni, jedynie czytelni.
Dotychczasowa praktyka - potwierdzona sprawozdaniami i rozliczeniami składanymi przez dyrektora biblioteki - wskazuje, że powierzone placówce zadania były w pełni realizowane przy jednym etacie pracowniczym finansowanym przez powiat. Co warte podkreślenia, dotacja - systematycznie zwiększana - pokrywała wydatki związane nie tylko z wynagrodzeniem pracownika, lecz także z zakupami książek i prasy, komputerów z oprogramowaniem i innego sprzętu, materiałów biurowych, z działalnością kulturalno-oświatową, szkoleniami, delegacjami, bieżącymi opłatami - przy czym wydatkowanie środków z budżetu samorządu powiatowego nie budowało majątku powiatu.
Pod koniec ubiegłego roku Zarząd powiatu zaproponował kwotę dotacji dla biblioteki w wysokości 60 tys. zł (o 10,85% wyższą od kwoty dotacji z 2010 roku), natomiast Urząd Miasta zażądał zwiększenia dotacji do ok. 179 tys. zł. Powiat byłby w stanie prowadzić własną bibliotekę za kwotę o wiele niższą niż ta, którą postuluje obecnie Urząd Miasta, jednakże przyjete w 2000 roku rozwiązanie wciąż uważamy za korzystne, przede wszystkim dla mieszkańców powiatu - przemawiają za nim takie względy, jak: dostępność biblioteki usytuowanej w centralnym punkcie miasta, w miarę dobrze rozwinięta baza, kadra pracowników merytorycznych, wypracowane formy popularyzacji czytelnictwa.
Podobne praktyki stosują inne samorządy w województwie łódzkim, a porównanie wypada na korzyść naszego powiatu: biorąc pod uwagę wysokość dotacji w roku 2009 i 2010, uplasowaliśmy się na 8. miejscu - wyższe kwoty przekazują samorządy o wiele większe od naszego - trudno więc zgodzić się z zarzutami wysuwanymi przez Urząd Miejski, że powiat zduńskowolski nie pokrywa  rzeczywistych kosztów realizowania przez MBP powierzonych jej zadań.
W obecnej kryzysowej sytuacji staramy się wyjść na przeciw potrzebom biblioteki - w piśmie z 12 grudnia pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, informując o drastycznych cięciach na kulturę w budżecie miasta, zwrócili się do starosty zduńskowolskiego o pochylenie się nad problemami placówki. 23 grudnia Rada Powiatu Zduńskowolskiego podjęła uchwałę o zwiększenie dotacji dla MBP do 100 tys. zł. Radni powiatowi w swoich wystąpieniach podkreślali, że przekazując środki, samorząd powiatowy winien również zabezpieczyć budowę majątku bibliotecznego będącego własnością powiatu. Mając to na względzie, Zarząd Powiatu proponuje Urzędowi Miasta kontynuację realizacji porozumienia przy zwiększonej kwocie dofinansowania na 2012 rok , wynoszącej 100 tys. zł., z czego 40 tys. winno być przeznaczone na zakup publikacji, z których zostanie utworzony wyodrębniony zbiór stanowiący własność powiatu zduńskowolskiego. Liczymy na to, że uda nam się osiągnąć konsensus.
Dziękujemy za Pańską troskę o losy czytelnictwa w naszym środowisku. Łączymy najlepsze życzenia noworoczne.
Z poważaniem,
Joanna Jarosłwska
(z up. Starosty).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.